Politika kvaliteta preduzeca
Težište delovanja, pored vrhunskog kvaliteta usluga, tehničkih i sistemskih rešenja, usmereno je na visokoprofesionalan odnos prema korisniku
Konstantan razvoj preduzeca
Posebna pažnja posvećuje se inoviranju i usavršavanju znanja i veština zaposlenih, podizanju nivoa motivacije, obezbeđenju adekvatne infrastrukture, poštovanju zakona i propisa i očuvanju životne sredine
Implementacija novih sistema
Preduzeće kontinuirano radi na implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom, preispituje i stalno poboljšava njegovu efektivnost.
Odnos rukovodstva i korisnika
Primarni i najvažniji zadatak rukovodstva i svih zaposlenih je potpuna posvećenost zadovoljenju potreba i očekivanja korisnika usluga

Rd export-import doo Copyright 2013