POLITIKA KVALITETA

"Rd export-import"doo.pruža usluge špediterskih poslova i ostalih usluga u saobraćaju.spoljnom trgovinom na veliko sa prehrambenim i neprehrambenim proizvodima,posredovanjem u medjunarodnom transportu. Rukovodstvo preduzeća je odlučno u opredeljenju da se plasman usluga obavlja u skladu sa sledećim najvažnijim principima:


• Težište delovanja, pored vrhunskog kvaliteta usluga, tehničkih i sistemskih rešenja, usmereno je na visokoprofesionalan odnos prema korisniku kroz: dobru komunikaciju, vrhunsku stručnu pomoć pri definisanju zahteva korisnika,poštovanje rokova i, što je najvažnije, kroz efektivnu i efikasnu podršku i održavanje.


• Osnovni pokazatelji stepena zadovoljenja potreba i očekivanja korisnika, odnosno, nivoa stečenog overenja, su: lojalnost korisnika i povećanje obima poslovanja i tržišnog rejtinga.


• Posebna pažnja posvećuje se inoviranju i usavršavanju znanja i veština zaposlenih, podizanju nivoa motivacije, obezbeđenju adekvatne infrastrukture, poštovanju zakona i propisa i očuvanju životne sredine, a sve u funkciji ostvarenja poželjnog nivoa kvaliteta, rezultata poslovanja i zadovoljenja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.


• Preduzeće kontinuirano radi na implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom, preispituje i stalno poboljšava njegovu efektivnost.


• Primarni i najvažniji zadatak rukovodstva i svih zaposlenih je potpuna posvećenost zadovoljenju potreba i očekivanja korisnika usluga. Rukovodstvo preduzeća obezbediće da ova politika kvaliteta bude saopštena i objašnjena svim zaposlenim i ostalim zainteresovanim stranama. Direktor preduzeća preuzeo je neposrednu odgovornost za sprovođenje ove politike kvaliteta


dir.Ruskaji Saša


Rd export-import doo Copyright 2013